Polityka prywatności

Regulacje o ochronie danych osobowych

 

I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (dalej: "GDPR") to FIONNISE s.r.o., Sluneční 538, 252 46 Vrané nad Vltavou, IČ 08565171, Republika Czeska (zwany dalej "Administratorem").

2. Dane kontaktowe administratora:
Adres: FIONNISE s.r.o, Sluneční 538, 252 46 Vrané nad Vltavou, IČ 08565171
email: paralizator@paralizator.com
telefon:+420 739 567 956

3. Dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie się do konkretnego identyfikatora, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej określonych właściwości fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, gospodarczych, kulturowych lub społecznych tej osoby fizycznej.

II. ŹRÓDŁA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, które otrzymał administrator na podstawie twojego zamówienia.

2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia.

III. PRAWNIE USPRAWIEDLIWIONY CEL W PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Uzasadnionym powodem przetwarzania danych osobowych jest
• wykonanie umowy między Tobą i administratorem na podstawie artykułu 6 (1) b) GDPR,

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest
• realizacja zamówienia oraz praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem a administratorem; przy składaniu zamówienia dane osobowe są niezbędne do pomyślnego zrealizowania zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja przez administratora,

3. Przez Administratora nie ma automatycznego indywidualnego decyzji na podstawie art. 22 GDPR.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1. Administrator przechowuje dane osobowe
• przes czas niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem a administrátorem oraz zastosowania roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 5 lat od rozwiązania stosunku umownego).

2. Pod koniec okresu przechowywania administrator usunie dane osobowe.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH (PODDOSTAWCY ADMINISTRATORA)
1.  Odbiorcami danych osobowych są osoby zajmujące się dostawą towarów i realizacją płatności na podstawie umowy.

3. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

VI. TWOJE PRAWA
1. Zgodnie z warunkami GDPR masz
• prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 GDPR,
• prawo do skorygowania danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR
• prawo do usuwania danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 GDPR i
• prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 GDPR.

2. Ponadto masz prawo złożyć skargę do Biura Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że twoja prywatność została naruszona.

VII. WARUNKI ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

2. Administrator podjęła środki techniczne mające na celu ochronę danych i przechowywanie przechowywanie danych osobowych w formie papierowej.

3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wysyłając zamówienie z formularza internetowego, potwierdzasz, że jesteś zaznajomiony z warunkami ochrony prywatności oraz że akceptuje w całości.

2. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Publikuje nową wersję polityki prywatności na swojej stronie internetowej, a jednocześnie wysyła nową wersję tych warunków na adres e-mail podany administratorowi.

W Vsetín w dniu 17.3.2020

Z powrotem do sklepu